H2Benelux real life trial van Shell voor waterstoftankstations Westpoort en Den Ruygenhoek-Oost

In het kader van het Connecting Europe Facility (CEF) H2Benelux project (http://www.h2benelux.eu) worden 8 waterstoftankstations in de Benelux gerealiseerd: vier in Nederland, drie in België en een in Luxemburg. In het H2Benelux project heeft Shell twee, 700 bar waterstoftankstations in Nederland in de regio Amsterdam gerealiseerd. Het betreft het waterstoftankstation op het Shell station Den Ruygenhoek Oost (Rijksweg A4 Oz 1) langs de snelweg A4/E19 en het waterstoftankstation op het Shell station Westpoort (Galwin 6) langs de stadsroute S102 in het Amsterdamse havengebied.

Als onderdeel van het H2Benelux project worden real life trials georganiseerd voor de waterstoftankstations die binnen het H2Benelux project gerealiseerd worden. Het doel van deze real life trials is om (operationele) informatie te verzamelen van waterstofvoertuigen en waterstoftankstations om zo tot diepere inzichten te komen van de business cases voor verschillende type voertuigvloten (o.a. taxi’s, doelgroepenvervoer, deelwagens, bedrijfswagenpark van private organisaties en bedrijfswagenpark van publieke organisaties). Waterstofvoertuigen die deel uit (gaan) maken van een voertuigvloot kunnen deel uitmaken van deze real life trail. De voorwaarden voor deelname staan onderstaand beschreven. Deelnemers aan de real life trial ontvangen een vergoeding voor deelname voor een tegenprestatie. Een vergoeding van maximaal 5.000 euro wordt toegekend aan maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation. Er kunnen niet meer dan 10 waterstofvoertuigen per waterstoftankstation tegen deze vergoeding deelnemen aan de real life trial, maar u kunt dus met meerdere waterstofvoertuigen deelnemen aan de real life trial. Als deelnemer aan de real life trial verzamelt en deelt u voertuig-, trip- en betankingsinformatie, deelt u uw ervaringen van de deelname aan de real life trial en neemt u deel aan disseminatie activiteiten behorende bij de real life trial.

Onderstaand wordt beschreven aan welke criteria u dient te voldoen om uzelf te kwalificeren voor deelname aan deze real life trial.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om zich te kwalificeren voor deelname aan de H2Benelux real life trial van Shell?

De voorwaarden waaronder u zich kunt kwalificeren voor deelname aan de real life trial zijn als volgt:

1.   U heeft een of meerdere waterstofvoertuigen (700 bar) in bezit of besteld (koop of lease);

2.   Uw waterstofvoertuig/waterstofvoertuigen maakt/maken onderdeel uit van een voertuigvloot;

3.   Als hoofdwaterstoftankstation gaat u gebruiken:

a.   het waterstoftankstation op het Shell station Den Ruygenhoek Oost (adres: Rijksweg A4 Oz, 2132 MA Rijsenhout)

b.   het waterstoftankstation op het Shell station Westpoort (adres: Galwin 6, 1043 XX Amsterdam)

4.   Uw organisatie en/of de standplaats van het waterstofvoertuig en/of de berijder van het waterstofvoertuig is gevestigd binnen een hemelsbrede afstand van 25 kilometer van:

a.   (indien 3a) het Shell station Den Ruygenhoek Oost (adres: Rijksweg A4 Oz, 2132 MA Rijsenhout) óf

b.   (indien 3b) het Shell station Westpoort (adres: Galwin 6, 1043 XX Amsterdam);

5.   Uw waterstofvoertuig is geen deelnemer aan een andere real life trial van het H2Benelux project;

6.   U gaat akkoord met de voorwaarden genoemd in de “Overeenkomst voor Opdracht tot Dienstverlening”.

Welke criteria worden toegepast voor het selecteren van gekwalificeerde deelnemers aan de H2Benelux real life trial van Shell?

Uit de gekwalificeerden worden maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation geselecteerd op basis van de volgende criteria en selectieprocedure:

1.   Gekwalificeerden worden gegroepeerd naar gelang de gebruikersgroep die geldt voor de voertuigvloot waarbinnen het waterstofvoertuig valt. De gebruikersgroepen die vooraf zijn vastgesteld zijn: taxi’s, doelgroepenvervoer, deelwagens, bedrijfswagenpark van private organisaties en bedrijfswagenpark van publieke organisaties. Indien u niet onder deze gebruikersgroepen valt, maar wel onderdeel bent van een voertuigvloot kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

2.   De intentie van de real life trial is om zo veel mogelijk verschillende gebruikersgroepen evenwichtig te laten deelnemen in de real life trial. Daartoe zullen de gekwalificeerden na groepering zo veel mogelijk worden gekozen uit de verschillende gebruikersgroepen. Hiertoe wordt ook rekening gehouden met de vertegenwoordiging van de verschillende gebruikersgroepen in andere real life trials die georganiseerd worden binnen het H2Benelux project.

3.   De intentie van de real life trial is om zo veel als mogelijk verschillende organisaties binnen een gebruikersgroep te laten deelnemen aan de real life trial. Daar waar selectie nodig is wordt een selectiecriterium toegepast op basis van de hoeveelheid kilometers die afgelegd kunnen worden tot en met het einde van het H2Benelux project. De parameters die hierin van belang zijn, zijn de bij aanmelding opgegeven start datum van de real life trial en de veronderstelde jaarkilometrage. Indien dit selectiecriterium niet uitsluitend is, wordt een loting toegepast.

4.   De oproep tot deelname aan de real life trial blijft gelden tot er maximaal 10 deelnemers per waterstoftankstation met in totaal maximaal 10 waterstofvoertuigen zijn geselecteerd en de overeenkomst hebben ondertekend.

U kunt zich op elk moment aanmelden voor deelname aan de real life trial. De binnengekomen aanmeldingen worden verzameld en als gelijkwaardig verwerkt per aanmeldingsweek volgens bovenstaande procedure. De aanmeldingsweek begint op vrijdag 18.00h CET en eindigt op de daaropvolgende vrijdag om 17.59h CET. Complete aanmeldingen kunnen zich kwalificeren voor de real life trial voor de aanmeldingsweek waarin de aanmelding is ingediend. Incomplete aanmeldingen kunnen zich kwalificeren voor de real life trial voor de aanmeldingsweek waarin de laatste informatie wordt ontvangen waardoor de aanmelding als compleet kan worden beschouwd.

Het is van belang om zo snel als mogelijk te kunnen beginnen met de real life trial. Gekwalificeerden die kunnen starten binnen 4 weken vanaf de aanmeldingsweek worden als starter van de real life trial aangemerkt. Gekwalificeerden die niet kunnen starten binnen 4 weken vanaf de aanmeldingsweek worden op een lijst geplaatst. Zij kunnen als starter in aanmerking worden genomen op de datum die 4 weken voor de startdatum ligt, als er nog geen 10 starters zijn aangewezen.

Welke bewijsstukken zijn nodig die u dient aan te leveren bij uw aanmelding?

1.   U dient een bewijs aan te leveren dat u in het bezit bent of in het bezit gaat zijn van een waterstofvoertuig (700 bar) (bijv. door een bewijs van bezit, van toekomstige aankoop of lease).

2.   U dient aannemelijk te kunnen maken dat u kunt beginnen met de deelname aan de real life trial op de datum waarop u wenst te starten aan de real life trial.

3.   U dient aannemelijk te maken dat het waterstoftankstation op het Shell station Den Ruygenhoek Oost uw hoofdwaterstoftankstation kan zijn óf u dient aannemelijk te maken dat het waterstoftankstation op Shell station Westpoort uw hoofdwaterstoftankstation kan zijn.

4.   U dient een bewijs aan te leveren dat uw organisatie en/of de standplaats van het waterstofvoertuig en/of de berijder van het waterstofvoertuig gevestigd is binnen een hemelsbrede afstand van 25 kilometer van het Shell station Den Ruygenhoek Oost óf u dient een bewijs aan te leveren dat uw organisatie en/of de standplaats van het waterstofvoertuig en/of de berijder van het waterstofvoertuig gevestigd is binnen een hemelsbrede afstand van 25 kilometer van het Shell station Westpoort. De hemelsbrede afstand bepaalt u door met behulp van Google Maps. Specifieke instructies hiervoor vindt u hier: https://support.google.com/maps/answer/1628031?hl=nl-NL&ref_topic=3093390&co=GENIE.Platform%3DDesktop .

De in te vullen adresgegevens zijn voor:

  • het Shell station Den Ruygenhoek Oost: Rijksweg A4 Oz, 2132 MA Rijsenhout of
  • het Shell station Westpoort: Galwin 6, 1043 XX Amsterdam

5.   U dient een bewijs aan te leveren dat u behoort tot de gebruikersgroep waarvan u aangeeft dat u daartoe behoort. 

6.  U dient aannemelijk te maken dat de afstand die u veronderstelt af te leggen gedurende uw deelname aan de real life trial een realistische veronderstelling is, bijvoorbeeld door het overleggen van een jaarkilometrage van vervangende of gelijkwaardig voertuigen binnen uw vloot

Hoe meldt u zich aan voor de H2Benelux real life trial van Shell?

U stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier met de daarin vermelde bewijsstukken en ondertekende Overeenkomst voor Opdracht tot Dienstverlening op naar michel.honselaar@waterstofnet.eu en lisanne.geerlings@shell.com. Alleen complete aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen. 

 

Voor vragen over de H2Benelux real life trial van Shell kunt u contact opnemen met Michel Honselaar (michel.honselaar@waterstofnet.eu)